Naša ponuka

Informačné centrum

Člen IBCS Group

 

 


     

Viac informácií o našich riešeniach, produktoch a službách nájdete tu:

 


   

Verzia pre tlač Poslať linku

Kompletné riešenia zberu, prenosu a spracovania dát s využitím prostriedkov automatickej identifikácie

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® pôsobí v oblasti systémov čiarových kódov, automatickej identifikácie a spracovania dát už od roku 1995. Sme technickým členom združenia GS1 SLOVAKIA, poskytujúceho produkty systému EAN.UCC, členom viacerých odborných združení ako napr. Klub logistických manažérov, Spoločnosť pre projektové riadenie, AIM GLOBAL a tiež členom skupiny firiem IBCS GROUP s rovnakým zameraním v našom stredoeurópskom regióne. Spolupracujeme s najvýznačnejšími svetovými výrobcami hardvérových a softvérových komponentov pre automatickú identifikáciu a pomocou nich poskytujeme lokalizované a zákaznícke kompletné riešenia. 

Dlhodobé skúsenosti a prístup k najmodernejším technológiám zberu, prenosu a spracovania dát nám umožňujú vytvárať komplexné aplikačné systémy pre široké spektrum zákazníkov z rôznych odvetví priemyslu, obchodu, služieb a všade tam, kde automatická identifikácia a mobilné spracovanie dát prinášajú zefektívnenie pracovných a technologických postupov, úsporu nákladov a okamžitý prístup k informáciám kedykoľvek a kdekoľvek.

Výhody zavedenia systémov automatizovaného zberu, prenosu a spracovania dát v každej spoločnosti:  

  • výrazná úspora času a nákladov;
  • okamžité a aktuálne informácie pre všetky vstupné riadenia;
  • presné dáta;
  • úplná prehľadnosť evidencie;
  • eliminovanie chýb spôsobených ľudským faktorom;
  • rýchla návratnosť investícií.

Špecifické potreby zákazníkov vyžadujú individuálny prístup ku každému riešeniu. Pomocou dôkladnej analýzy potrieb a požiadaviek klienta sme schopní pripraviť konkrétne riešenia šité na mieru. Každý vyvíjaný systém je unikátny s možnosťou ďalšieho rozširovania a jeho súčasťou je odborné zaškolenie užívateľov a neustála technická podpora.

KODYS SLOVENSKO® poskytuje svojim partnerom kompletné riešenia:

KODYS SLOVENSKO® Vám ponúka nasledovné riešenia:

Monitoring výroby

Stále komplexnejšia automatizácia výrobných liniek a celých technologických procesov prináša so sebou i nevyhnutnú potrebu spracovávania informácií o nich v reálnom čase. Mobilné i stacionárne informačné technológie nasadené priamo v jednotlivých kľúčových bodoch technologických procesov poskytujú okamžité informácie všetkým stupňom riadenia, zásobovania, kontroly kvality, prípravy expedície a pod. Uplatnenie tu nachádzajú napríklad plnoautomatické, stacionárne i ručné snímacie body, etiketovacie zariadenia, mobilné terminály na zber dát a samozrejme komponenty rádiového sieťového prepojenia všetkých pracovísk. [Viac]


Systém riadenia skladu (Warehouse Management Systems - riešenie pre menšie ako aj pre väčšie sklady)

Systémy riadenia skladu, pre ktoré sa už aj u nás zaužívala skratka WMS (Warehouse Management Systems), optimalizujú, zrýchľujú a spresňujú všetky skladové procesy. Umožňujú spravovať skladové zásoby v reálnom čase. Z ponúkaných riešení najvyššiu úroveň dosahuje WMS od spoločnosti Accellos. Uvedené riešenie Vám poskytne komplexné a komfortné riadenie všetkých skladových a distribučných operácií a navyše súčasne prepojí váš sklad so zvyškom spoločnosti. Systém Accellos WMS Vám pomôže zvýšiť prehľad o celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci, zvýšiť produktivitu, znížiť náklady, zrýchliť plnenie dodávok, zvýšiť spokojnosť zákazníkov, atď. Zároveň umožňuje riadiacim pracovníkom mať úplný prehľad o skladových zásobách, efektivite skladu a produktivite zamestnancov skladu formou prehľadných reportov a štatistík. Samozrejmosťou je využitie technológií automatickej identifikácie - čiarových kódov, RFID, bezdrôtových sietí, hlasového vychystávania a ďalších technológií. [Viac]


Mobilná skladová aplikácia pre menšie sklady

Mobilná skladová aplikácia pre menšie sklady umožňuje rýchlo a efektívne vykonávať skladové operácie (príjem, výdaj tovaru, vzorkový predaj, inventúra) pomocou mobilných terminálov s integrovaným snímačom čiarových kódov a automaticky vytvárať príjmové/výdajové doklady bez nutnosti ručného prepisovania údajov z a do informačného systému. Príjemky a výdajky vytvorené v mobilnom termináli sa automaticky prenesú do informačného systému, čím sa znižuje možnosť chyby pri ručnom prepisovaní dát a šetrí sa čas potrebný na ručné zadávanie údajov do systému. [Viac]


Systémy hlasom riadených operácií

Systémy hlasom riadených operácií sa využívajú najmä pri kompletizácii vyskladňovaných zásielok, vo veľkoskladoch a v distribučných centrách, ale nájdu uplatnenie napríklad aj pri riadení výrobných a technologických procesov, v logistike a pod. Predstavujú komplexné riešenia zahŕňajúce hardvérové a softvérové vybavenie a ich implementáciu do  podnikového informačného systému. Bezdrôtový terminál od spoločnosti Vocollect umožňuje pracovníkom voľný pohyb a využívať pri tom najväčšiu výhodu tohto systému: voľné ruky, voľné oči.
Keďže tento proces eliminuje manuálny vstup dát, umožňuje vykonávať jednotlivé pracovné úkony rýchlejšie, presnejšie a s vyššou produktivitou. Vznikajú úspory nákladov, znižuje sa faktor omylnosti ľudského činiteľa, zvyšuje sa operatívny potenciál jednotlivých operácií, a to všetko sa prejavuje i v rýchlej návratnosti investícií. [Viac]


Logistické procesy 

Čas, rýchlosť a neomylnosť informácií  sú hlavnými určujúcimi parametrami úspechu firiem pôsobiacich v logistickej oblasti. Preto sa na presnú identifikáciu zásielok a pre informácie o ich okamžitej pozícii úspešne používajú komplexné systémy riadenia logistických operácií s využitím čiarových kódov, rádiových čipov (RFID), prípadne automatických snímacích brán, či aplikátorov etikiet priamo na dopravníkoch. Dáta sa prostredníctvom lokálnych Wi-Fi alebo celoplošných GSM rádiových sietí prenášajú online do riadiacich systémov, kde sa okamžite spracúvajú a poskytujú všetky potrebné informácie pre interné riadiace procesy, pre kuriérov v teréne a tiež pre klientov, napríklad prostredníctvom internetu. [Viac]


Mobilné riešenia pre obchod, servis a marketing

Systémy GSM/GPRS a ich ďalšie generácie ako napr. sieť UMTS (Universal Mobile Telecomunications System) poskytujúce celoplošné rádiové pokrytie umožňujú okrem hlasovej komunikácie aj rýchle a veľkokapacitné dátové prenosy. To otvára nové priestory pre online aplikácie priamo v teréne, akými sú napríklad ambulantný predaj priamo z auta, mobilný obchodný zástupca, odpočty stavu rozličných meracích prístrojov v reálnom čase, kontrola technologických bodov a servisné zásahy mimo firmy, rozličné marketingové prieskumy, a teda všade tam, kde sa vyžaduje okamžitá a obojstranná výmena informácií medzi centrálnym databázovým serverom a pracovníkmi v teréne.
Mobilné vysokovýkonné terminály s rádiovými kartami na využívanie sietí GSM a s plnohodnotným kompatibilným programovým vybavením umožňujú neustály kontakt a vysoký komfort pri spracúvaní dát kdekoľvek a kedykoľvek, vrátane prístupu na internet, e-mailovej pošty, štandardných i špeciálnych programov a tiež priamy prístup do vnútropodnikových systémov. [Viac]

Mobilný obchodník 

Je to pravé riešenie, ktoré pomôže Vašim obchodníkom pri operatívnej tvorbe objednávok priamo u zákazníka a zároveň majú obchodníci prehľad o platobnej disciplíne partnera. Rovnako dobre Vám pomôže evidovať marketingové informácie priamo v teréne, či evidovať záznamy z rokovaní Vašich obchodníkov. [Viac]

Mobilný servisný technik

Uvedená aplikácia umožňuje servisným technikom zaznamenávať výkazy o vykonaných službách a spotrebovanom materiáli priamo u zákazníka, v teréne  s využitím PDA zariadení, alebo notebookov. Aplikácia umožňuje získavať  informácie o termínoch, miestach servisu a samotných servisovaných zariadeniach. Aplikácia  je schopná komunikovať s primárnym informačným systémom na centrále spoločnosti v režime online i offline. [Viac]

Mobilné preceňovanie priamo na ploche predajne

Ponúkame Vám riešenie ako preceňovanie zrýchliť a zjednodušiť. Mobilné preceňovanie je systém, ktorý umožňuje tlačiť cenovky alebo regálové etikety priamo na ploche predajne, a to bez toho, aby bolo potrebné pre každý tovar zadávať údaje ručne. Systém sa skladá z mobilnej tlačiarne na tlač samolepiacich etikiet a z aplikácie v mobilnom termináli s integrovaným snímačom čiarových kódov. Komunikácia medzi mobilným terminálom a tlačiarňou je zabezpečená buď pomocou kábla, alebo bezdrôtovo. [Viac]


Evidencia majetku

Čiarový kód ako lacný, spoľahlivý a presný nosič informácie pre automatickú identifikáciu osôb, predmetov i objektov prenikol do viacerých oblastí ľudskej činnosti. Jednou z týchto oblastí je evidencia a inventarizácia hmotného majetku. Ponúkame Vám systém pre evidenciu a inventarizáciu hmotného majetku s využitím čiarového kódu, ktorý je vhodný ako pre malé, tak aj pre väčšie organizácie. Systém môže fungovať jednak ako nadstavba už využívaného informačného systému, alebo môže slúžiť priamo ako jediná „kmeňová“ evidencia. Každý objekt majetku je označený samolepiacou etiketou  s čiarovým kódom, inventárnym číslom a názvom majetku. Jadrom systému je aplikačný program prevádzkovaný na PC, ktorý umožňuje prácu s evidenčnými kartami majetku.. [Viac]


Systémy automatickej identifikácie osôb

Plastové identifikačné karty sa stávajú stále rozšírenejším prostriedkom v systémoch automatickej identifikácie osôb a možnosti ich použitia sú veľmi široké. V prípade použitia vernostných, či zákazníckych kariet napomáhajú i k výraznému zvýšeniu obratu firiem, ktoré ich používajú.
Najbežnejším použitím tejto modernej technológie je tlač personifikovaných členských a zákazníckych kariet, kariet pre prístupové systémy a iných identifikačných kariet s čiarovým kódom, ktorý je ako najlacnejšie médium nositeľom informácie pre následné automatizované snímanie prostredníctvom rozličných štrbinových snímačov.  Vyššiu ochranu i kapacitu dát poskytuje magnetický záznam s obdobným „čítaním“. Vysokú mieru ochrany poskytujú čipové karty. Na karte môže byť vytlačená i plnofarebná fotografia získaná dnes bežným digitálnym fotoaparátom. Podľa zvolenej verzie tlačiarne možno súčasne s tlačou nahrávať magnetický i čipový záznam. [Viac]


Identifikačné systémy v zdravotníctve

Špeciálne aplikácie pre zdravotníctvo využívajú jednu z najväčších výhod automatickej identifikácie, ktorou je neomylnosť, resp. nezameniteľnosť vstupujúcich a vystupujúcich informácií. Riziko omylov a zámen v krvných bankách, či v laboratórnych vzorkách a pod. sa zavedením systémov čiarových kódov a informačných technológií eliminuje na minimum a urýchľuje sa tiež časový faktor. Preto na prvý pohľad pomerne jednoduché a finančne nie príliš náročné riešenia prinášajú mimoriadny osoh, ktorý môže v niektorých prípadoch viesť až k záchrane ľudského života. Ďalšími oblasťami využitia čiarového kódu a RFID v zdravotníctve je identifikácia pacientov pomocou náramkov s čiarovým kódom, či evidencia zdravotníckej techniky. [Viac]