IoT - internet vecí

Internet vecí (Internet of Things, IoT) je koncept siete (spravidla bezdrôtovej) s pospájanými objektmi najrôznejších druhov (napr. chladnička, teplomer, najrôznejšie snímače a senzory), v ktorom sa nachádzame už teraz, kým internet všetkého (Internet of Everything, IoE) tak, ako ho definuje spoločnosť Cisco, má byť ďalším stupňom.

Súčasná spoločnosť je svedkom rých­le­ho nás­tu­pu tohto no­vé­ho tren­du. Internet všetkého pred­sta­vu­je sieť, v kto­rej sú nav­zá­jom pre­po­je­ní nie­len ľu­dia a po­čí­ta­če, ale aj pro­ce­sydá­ta a ve­ci oko­lo nás, ako sú stro­je, ale­bo au­tá a ďal­šie ob­jek­ty. Po­kiaľ si fir­my uve­do­mia ten­to trend a os­vo­ja si ho, mô­žu pros­tred­níc­tvom neho zvy­šo­vať svo­ju efek­ti­vi­tu, zlep­šo­vať sta­ros­tli­vosť o zá­kaz­ní­kov, ale­bo lep­šie spo­lup­ra­co­vať me­dzi se­bou. Priamy prenos dát bez ľudského zásahu zvyšuje presnosť, eliminuje možné chyby a hlavne šetrí ľudskú prácu. Vy­plý­va to zo štú­die spo­loč­nos­ti Cis­co. Tre­ti­na z opý­ta­ných ma­na­žé­rov a IT špe­cia­lis­tov pod­ľa nej oča­ká­va po­zi­tív­ny do­pad "inter­ne­tu všet­ké­ho" na vy­tvá­ra­nie no­vých pra­cov­ných miest a 47 per­cent opý­ta­ných ve­rí aj v po­zi­tív­ny do­pad na vý­šku miezd.

Prvýkrát použil slovné spojenie „Internet of Things“ Kevin Ashton, zakladateľ spoločnosti Auto-ID Center v roku 1999. Aj keď neexistuje štandardná definícia riešenia "internetu vecí", pri jeho implementácii sa používajú rôzne technológie (napr. tagy RFID, čiarové kódy a GPS technológie). Tieto technológie sa používajú na sledovanie a prenos stavu hmotného majetku, pre riešenie obchodných problémov a ich efektivity v dodávateľskom reťazci v odvetviach, ako je výroba, zdravotníctvo, doprava a maloobchod, rovnako aj na inšpiráciu inovácií v organizáciách. Napríklad informácie vložené do RFID čipov na kontajneroch sú zbierané v celom dodávateľskom reťazci na zasielateľskom oddelení dodávateľa, v celom dopravnom procese i počas skladovania, zberu a montáže pozdĺž montážnej linky. Dostupnosť presných a aktuálnych dát o udalostiach v dodávateľskom reťazci umožňuje firmám poskytovať vynikajúce služby zákazníkom, pri súčasnom znižovaní zásob. Ďalšie aplikácie "internetu vecí" sú napríklad vysledovateľnosť potravín, monitoring pacienta v zdravotníckom zariadení a medicínske sledovanie.

Spojenie ľudí, aplikácií, technológií, zariadení a dát v jednej obrovskej sieťovej infraštruktúre sa stáva skutočnosťou, pre ktorú sa už teraz zaužíval termín "internet všetkého"

Kodys Slovensko internet of everything

 

Potenciálne vyčerpateľná hodnota IoE vychádza z jeho piatich hnacích článkov

 • využívanie majetku
 • produktivita zamestnancov
 • dodávateľský reťazec a logistika
 • inovácie, vrátane zníženia doby uvedenia na trh
 • skúsenosti zákazníkov

 

Zjednodušene o technológii Internet of Everything

 • technológia cloud umožní aktívnu online komunikáciu a kooperáciu akýchkoľvek vzdialených subjektov
 • zvyšovanie bezpečnosti sietí umožní aj širšie využitie "internetu vecí", alebo všetkého
 • využívanie aplikácií a dát v cloude podstatne zníži nároky na internú sieťovú infraštruktúru a prinesie významné firemné aj osobné úspory nákladov
 • zvýši sa prístupnosť dát pre všetkých užívateľov, akoby ich mali stále u seba
 • umožní permanentné spracovávanie a analýzu veľkého objemu dát z viacerých súčasných zdrojov na nezávislých a spoľahlivých úložiskách
 • obojstrannú interakciu výrobcu a spotrebiteľa sprostredkuje "internet všetkého", s využitím systému senzorov a softvérových sieťových komponentov