Všeobecné obchodné podmienky

1 Vymedzenie pojmov

1.1     Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) vymedzujú pojmy a vzťahy v bežnej obchodnej spolupráci medzi kupujúcim a predávajúcim, pokiaľ tieto vzťahy nie sú stanovené osobitnou dohodou inak. VOP sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti KODYS SLOVENSKO (www.kodys.sk) a sú k dispozícii aj v sídle spoločnosti.

1.2     Záručné a reklamačné podmienky spoločnosti KODYS SLOVENSKO (ďalej len ZaRP) sú neoddeliteľnou súčasťou VOP. ZaRP sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti KODYS SLOVENSKO a sú k dispozícii v sídle spoločnosti.