Riadenie logistických procesov

Dlhé putovanie ... , alebo ako môže čiarový kód zjednodušiť logistické procesy 

Každý výrobca alebo distribútor určite dôverne pozná dopravný a informačný chaos, ktorý občas (často ...?) vládne na transportných trasách.

Kodys Slovensko dopravný proces

Obrovský objem tovaru s množstvom informácií o prepravovaných produktoch, odosielateľoch, adresátoch a pod., sa dokáže záhadným spôsobom stratiť, alebo v lepšom prípade „len“ oneskoriť. S tým sú spojené stresové situácie, strata dôvery, alebo dokonca aj zákazníka, hroziaca penalizácia za oneskorenie dodávky a iné veľmi nepríjemné situácie.
Jedným z možných riešení, ktoré dokážu vo veľkej miere eliminovať vznik takýchto situácií, je využitie čiarových kódov v logistike, či v skladových a distribučných operáciách. Väčšina výrobcov bola prinútená zaviesť označovanie svojich výrobkov systémom čiarových kódov EAN na základe nekompromisnej požiadavky ich odberateľov. Ďalším logickým krokom by malo byť využitie informácií obsiahnutých v používaných čiarových kódoch na zefektívnenie vlastných skladových, expedičných a prepravných operácií.
Samotné označovanie výrobkov čiarovými kódmi a ich automatická identifikácia v skladoch pri expedícii a inventúrach sú už pomerne rozšírené a na trhu si možno vybrať z viacerých ponúk softvérových a hardvérových  firiem, ktoré vyvinuli kompletné riešenia. Avšak len relatívne málo firiem využíva možnosti čiarových kódov priamo v preprave tovarov a s tým súvisiacim tokom informácií. Preto vám ponúkame niekoľko námetov, ktoré by vám mohli pomôcť zorientovať sa aj v tejto problematike s využitím najnovších technológií spracovania a prenosu dát.

 

Informácia je rýchlejšia ako kamión

Častou požiadavkou v preprave tovaru je potreba presnej a rýchlej kontroly kompletnosti zásielky, teda či naložený tovar je presne zhodný s vykladaným tovarom u adresáta. Pri takejto aplikácii možno snímať čiarové kódy prenosným programovateľným snímačom priamo pri nakladaní tovaru na kamión. Do pamäte snímača sa uložia všetky potrebné informácie (napr. druh a počet; identifikácia odosielateľa i adresáta, prípadne skladníka; dátum, čas a pod.). Takto vytvorený súbor sa pošle v zakódovanom tvare e-mailom adresátovi. Po príchode kamiónu obsluha nahrá obdržaný súbor do snímača čiarových kódov. V snímači je program, ktorý pri snímaní vykladaného tovaru automaticky porovnáva, či ide o identický druh tovaru a oznámi prípadné zistené rozdiely. Systém umožňuje samozrejme aj tlač príslušných dokumentov (dodacích listov a pod.).

 

Čiarový kód na dokumente

Rýchlosť a presnosť spracovávania informácií o zásielkach môže zvýšiť aj čiarový kód, ktorý je vytlačený priamo napr. na dodacom liste, alebo inom sprievodnom dokumente. Príslušný program zabudovaný priamo do skladového hospodárstva priradí ku každej položke na dodacom liste príslušný čiarový kód, ktorým môže byť štandardný EAN, alebo kód obsahujúci napríklad výrobné číslo a pod. Tento systém veľmi zjednoduší zaevidovanie tovaru prijatého na sklad u odberateľa, pretože miesto zdĺhavého a často nepresného opisovania údajov do skladovej karty, stačí jednoducho nasnímať čiarový kód z dodacieho listu.

 

Vodič je súčasne predajca

Kodys Slovensko dopravný proces
Mnoho výrobcov alebo veľkoobchodov zásobuje svojich zákazníkov tak, že vodič si naloží na kamión tovar v takom sortimente a počte, o ktorom si myslí, že by ho mohol predať. Pri nakladaní sníma čiarové kódy, ktoré sa ukladajú do pamäte prenosného terminálu, čím sa z kamiónu stane akýsi „medzisklad“.
Na presne definovanej trase obchádza zmluvných alebo potencionálnych zákazníkov, ktorí si priamo vyberú tovar, o ktorý majú záujem. Pri vykladaní, sa zo zvoleného tovaru snímajú čiarové kódy. K nim sa priradia ďalšie potrebné informácie uložené v pamäti terminálu (napr. identifikácia zákazníka, dodávateľa, vodiča a pod.). Takto vzniknutý dokument - dodací list, faktúra a pod. - sa okamžite vytlačí na tlačiarni inštalovanej v kamióne. Po návrate kamiónu sa opäť môže snímať nepredaný tovar, ktorý sa vrráti späť na sklad. Keď sa nepredaný tovar vráti na sklad, skontroluje sa jeho kompletnosť a porovná sa predaný tovar s potrebnou dokumentáciou.
 
 

Rýchlosť a spoľahlivosť dodávky rozhoduje o dobrom obchode

Veľkí a dôležití odberatelia vyžadujú často presne synchronizované dodávky, aby nemuseli držať veľké skladové zásoby. V takom prípade sa využíva tzv. online komunikácia vodiča, alebo obchodného zástupcu s centrálnym skladom. Títo majú k dispozícii prenosný programovateľný terminál s integrovaným snímačom čiarových kódov a s rádiovou kartou. Takéto zariadenie umožňuje prostredníctvom systému GSM/GPRS prijímať a posielať online potrebné informácie. V praxi to znamená, že z ktoréhokoľvek miesta sa možno „pozrieť“ do vlastného skladu, rezervovať požadovaný tovar, poslať získanú objednávku, prijať jej potvrdenie, okamžite dohodnúť expedíciu a uskutočniť akékoľvek iné operácie, akoby ste sedeli vo firme pri vlastnom počítači. Terminály umožňujú aj pripojenie na internet, posielanie a prijímanie e-mailov, bežné operácie aké možno uskutočňovať na PC, či tlačiť dokumenty.
Vo všetkých týchto i podobných aplikáciách je hlavným nositeľom informácie čiarový kód, či už najbežnejšie používaný EAN 13/8 priamo na výrobku, kód ITF14 na kartónovom balení, kód EAN 128 na paletových etiketách, alebo niektorý zo špeciálnych kódov obsahujúci napr. výrobné čísla a pod. Dôležité je, že v kombinácii so spoľahlivými snímačmi čiarových kódov, prenosnými terminálmi, s využitím GSM komunikácie a s príslušným programovým vybavením možno podstatne zvýšiť efektívnosť logistických procesov, obmedziť chybovosť ľudského faktora, uspokojiť požiadavky zákazníka - a to môžu byť rozhodujúce faktory, ako si získať a udržať  dobré postavenie vašich výrobkov na trhu.
Samozrejme, že zaviesť niektorý z uvedených príkladov do praxe si vyžaduje okrem samotných investičných prostriedkov aj širšiu analýzu toku tovaru a informácií od výrobcu k odberateľovi, niekedy aj prelomenie bariéry v myslení pracovníkov, ich dokonalé zaškolenie, otestovanie systému a implementovanie získaných poznatkov do optimalizovanej verzie. Ak vás niektorý z týchto námetov zaujal alebo inšpiroval, v spoločnosti KODYS SLOVENSKO® vám radi poradíme najvhodnejšie riešenie a podelíme sa s našimi dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.
 
 

Máte záujem o naše produkty a služby?

Pošlite nám kontaktný formulár (v ľavej časti obrazovky), alebo nám zavolajte +421 2 4342 3844.