Analýza

I. krok – spracovanie analýzy

Spracovanie analýzy potrieb zákazníka, ktorý rieši určitý problém a obráti sa na našu spoločnosť, predstavuje prvý a najpodstatnejší krok v každom projekte, či už väčšieho, alebo menšieho rozsahu. Kvalitne spracovaná analýza identifikuje a mapuje potreby zákazníka a tým umožní stanovenie najvhodnejšej  technológie a riešenia, ktoré tieto potreby kvalitne a v krátkom čase pokryje.
 
Pretože naša spoločnosť je zameraná predovšetkým na dodávku komplexných systémov automatickej identifikácie, analytickej činnosti venujeme veľkú pozornosť.
Zákazník následne dostáva k dispozícii výsledky analýzy vo forme dokumentácie vedenej v rámci projektového managementu.
 
Pri projektoch menšieho rozsahu sú tieto výsledky spracované formou zápisov zo stretnutí,  projekty stredného a väčšieho rozsahu - zákazník dostane výsledky analýzy vo forme dokumentu „Postup implementácie“, ktorý už zahŕňa nielen  výsledky analýzy, ale i harmonogram projektu s určením míľnikov, plánu komunikácie a predpokladaných nákladov.

 

II. krok - priebeh analytickej činnosti 

Predimplementačná analýza
Predstavuje základné zmapovanie potrieb zákazníka a navrhnutie vhodného riešenia, zariadení a technológie.. Je spracovaná vždy vo fáze plánovania projektu, ešte pred uzavretím zmluvného vzťahu.
 
Implementačná analýza
Predstavuje podrobné zmapovanie potrieb a riešených procesov na strane zákazníka, naviac je doplnená o podrobný harmonogram projektu a plán komunikácie. Robí sa vždy až po podpise zmluvy na celý projekt, alebo ako samostatne objednaná služba.