Konzultácie

Konzultačná činnosť veľmi  úzko súvisí s činnosťou analytickou a vzhľadom k zameraniu našej spoločnosti na ňu kladieme veľký dôraz. Pre každé ponúkané riešene, či už ide o systém riadeného skladu, sledovania výroby, evidenciu majetku atď., máme k dispozícii tím konzultantov, ktorí disponujú nielen podrobnými znalosťami ponúkaného riešenia, ale, čo je hlavné,  majú mnohoročné praktické skúsenosti s danou problematikou. Dokážu tak zákazníkovi doporučiť a odprezentovať vhodné riešenie a technológiu, zhodnotiť situáciu a potreby zákazníka z praktického hľadiska a navrhnúť vhodný postup implementácie vybraného riešenia.
 
Konzultanti sú zákazníkovi k dispozícii ako v úvodnej fáze projektu, keď prichádza k výberu vhodného riešenia a rozhodnutiu o ďalšom postupe, tak i po celú dobu implementácie a samozrejme i po jej ukončení a nábehu do rutinného chodu implementovaného riešenia.
 
Naša spoločnosť je zakladajúcim a technickým členom združenia GS1 SK (predtým EAN SK) a naši konzultanti sa pravidelne zúčastňujú školení a seminárov organizovaných týmto združením. V rámci konzultácií preto zákazník môže získať cenné rady pri  využití čiarových kódov v systéme EAN/UCC (hlavne pri značení logistických jednotiek), RFID, EDI komunikácie, či dátovej synchronizácie.