Smartfón, tablet či odolný handheld?

Podniková mobilita a používané zariadenia – čo dať do ruky mobilnému pracovníkovi priamo v teréne? 

Mobilita vo výrobe a v logistike:

Prezieravosť investície do mobilných riešení pre budúce generácie

Výrobné a logistické organizácie využívajú dnešný pokrok v oblasti mobilných technológií pre zvýšenie svojej prevádzkovej efektivity a tiež na vytvorenie konkurenčnej diferenciácie. Kritickým faktorom úspechu implementácie takýchto mobilných riešení je možnosť prístupu k dátam v reálnom čase pomocou vhodne zvolených hardvérových zariadení a aplikácie pre terénnych pracovníkov. Úspešnosť výberu je podmienená zvolenou úrovňou spoľahlivosti a robustnosťou mobilných zariadení, či minimalizáciou možnosti zlyhania týchto zariadení či aplikácie.

Renomovaná agentúra VDC Research Group, Inc., zaoberajúca sa okrem iného prieskumom trhu a hľadaním inovačných technológií a riešení v oblasti automatickej identifikácie, realizovala široký prieskum využívania mobilných zariadení vo výrobnej a logistickej sfére. Prieskum sa zameriaval predovšetkým na zmeny vo výrobných a logistických operáciách, vyvolané novými informačnými technológiami, ktoré umožňujú preniesť mnohé operácie priamo do terénu v reálnom čase. S tým súvisia nové možnosti pre efektívne využívanie tzv. „mobilných pracovníkov“, ale samozrejme aj nové požiadavky na používané hardvérové zariadenia a online softvérové aplikácie. Pochopiteľne s využívaním odolných mobilných zariadení a s vývojom potrebného programového vybavenia súvisia aj zvýšené náklady na spustenie komplexného mobilného riešenia. Prieskum jasne ukázal, že investícia spojená s implementovaním „odolného mobilného systému“ je rentabilná a jej prínosy podstatne prevyšujú reálne straty vzniknuté použitím nevhodných zariadení (či už s potrebou vysokých servisných nákladov alebo stratou produktivity pri ich výpadku a pod.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieskum potvrdil priamu súvislosť medzi poruchou zariadenia a ňou vyvolanými nákladmi, resp. stratou na produktivite - každé zvýšenie zlyhania o 1 % sa priamo premieta do zvýšenia nákladov vlastníka až o 5 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robustné mobilné terminály či počítače (tzv. handheldy) so zabudovanou ochranou proti rozličným príčinámzlyhania  vykazujú priemerne 5%-nú ročnú mieru zlyhaniav porovnanís komerčnými smartfónmi, ktoré zažívajú až 23%-nú ročnú mieru zlyhaniapri efektívnom a aktívnom používaní mobilnými pracovníkmi vo výrobe a logistike.

Hlavné dôvody porúch mobilných zariadení používaných priamo v teréne jasne naznačujú potrebu používania primerane odolných a spoľahlivých zariadení.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieskum tiež zahŕňal požiadavky na mobilné zariadenia používané v náročnom prostredí práce v teréne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri voľbe optimálneho zariadenia pre konkrétnu mobilnú aplikáciu treba brať do úvahy viaceré parametre, ako napríklad:
- požiadavky prostredia na odolnosť rozličnej úrovne,
- výdrž a životný cyklus batérie pri plnom nasadení zariadenia,
- vybavenie zariadenia potrebnými funkcionalitami pre zber dát (napr. skener, kamera, RFID čítačka a pod.),
- výber primeraného a stabilného operačného systému pre samotnú mobilnú aplikáciu,
- poskytovanie vhodného sieťového pripojenia online podľa aktuálnej potreby (napr. WiFi, GSM, Bluetooth a pod.),
- výpočet návratnosti investície, ktorý by mal zahŕňať nielen vstupné investície, ale aj potenciálne straty produktivity spôsobené zlyhaním zariadenia, či zvýšené náklady na servis a údržbu pri nevhodne zvolených zariadeniach.

Štúdia definuje dva druhy celkových nákladov na zavedenie systému a jeho spoľahlivé prevádzkovanie:
- náklady na nasadenie systému: hardvér, príslušenstvo, softvér, implementácia a zacvičenie pracovníkov,
- prevádzkové náklady: strata produktivity, strata dôveryhodnosti a konkurenčnej výhody, náklady na údržbu a podporu infraštruktúry.

Výber ideálneho mobilného zariadenia je teda mimoriadne komplexný proces, v ktorom sa musia skĺbiť všetky faktory návratnosti investície, požiadavky prostredia, ergonómie, náročnosti a efektívnosti aplikácie a mobilného zariadenia i viaceré ďalšie rozhodovacie parametre. Ak Vás táto problematika pri Vašom rozhodovaní zaujala, celú štúdiu nájdete TU, alebo nás neváhajte kontaktovať. Radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti a spoločne nájdeme optimálne riešenie pre Vaše potreby.