Evidencia majetku

 
Systém pre evidenciu a inventarizáciu hmotného majetku s využitím čiarového kódu alebo RFID je vhodný ako pre malé, tak aj pre väčšie organizácie. Aplikácia môže fungovať ako nadstavba už využívaného informačného systému, alebo priamo, ako jediná “kmeňová” evidencia.
 
 
Riešenie evidencie a inventarizácie majetku pozostáva z dvoch samostatných častí, ktoré môžu zároveň spolupracovať, ale aj pracovať samostatne.
 

Ako systém K-MAJETOK funguje?

I. časť aplikácie určená pre pracovné stanice s operačným systémom Windows slúži predovšetkým pre samotnú evidenciu majetku ako je zakladanie a správa kariet majetku, zaznamenávanie rôznych informácii o stave majetku, zadelenie a zaradenie majetku, či už fyzické alebo logické, ako aj história evidovaného majetku. Táto časť aplikácie využíva pre ukladanie údajov databázu v prostredí databázového servera, obyčajne typu Microsoft SQL Server.
 
 
Kodys Slovensko naše softvérové riešenie K-MAJETOK PC časť
 
 
II. časť aplikácie je určená pre mobilné zariadenia vybavené operačnými systémami Windows Mobile alebo Android. Na rozdiel od predošlej, úlohou tejto časti je predovšetkým inventarizácia majetku. Pod inventarizáciou majetku rozumieme zaznamenanie zhody, alebo rozdielov v stave majetku evidovanom a v skutočnom. Samozrejmosťou je využitie takých médií, ako je čiarový kód (1D a 2D kódy), prípadne technológia RFID, ktoré umožňujú rýchle vyhľadávanie majetku v databáze a výrazne znižovať chybovosť spôsobenú ľudským faktorom.
Mobilná aplikácia určená pre obe platformy dokáže za týmto účelom využívať hardvérovú výbavu mobilných zariadení, ako sú snímače čiarových kódov, prípadne snímače RFID. Zároveň je možné využiť fotokamery mobilných telefónov a narábať s čiarovým kódom bez nutnosti špeciálnej hardvérovej výbavy. Fotokameru je možné zároveň využiť pre vytvorenie a uloženie fotografie na karte majetku.
Dáta sú ukladané do terminálu, na SD kartu, čo zamedzí ich strate v prípade poškodenia terminálu.
Každý objekt majetku je označený samolepiacou etiketou s čiarovým kódom, inventárnym číslom a názvom majetku. Etiketa (štítok) je z plastového materiálu, čím je zabezpečená jej odolnosť voči vode, chemikáliám a oteru. Etiketami sa dajú označiť taktiež jednotlivé miestnosti.
 
Kodys Slovensko - softvérové riešenie K-Majetok
     
Kodys Slovensko - softvérové riešenie K-Majetok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kodys Slovensko - softvérové riešenie K-Majetok

 
Štruktúra majetku
Súčasťou evidencie údajov o majetku je aj evidovanie hierarchie umiestnenia, zadelenia alebo zaradenia majetku. Aplikácia umožňuje evidovať 3 úrovne fyzického umiestnenia majetku a 4 parametre logického zaradenia majetku. Typickým fyzickým umiestnením môže byť štruktúra STREDISKO-BUDOVA-MIESTNOSŤ, pričom nie je povinné využívať všetky 3 úrovne umiestnenia. Logické zaradenie majetku je na rozdiel od fyzickej hierarchie riešené štvoricou samostatných parametrov, pričom typickým príkladom sú napríklad zodpovedná osoba, alebo nákladové stredisko.Okrem toho aplikácia umožňuje evidovať príslušenstvo majetku  do hĺbky jednej úrovne.
 
Kodys Slovensko evidencia majetku
Inventarizácia majetku
Podobne ako štruktúra majetku, aj inventarizácia majetku využíva hierarchiu umiestnenia, zadelenia, alebo zaradenia majetku. Aplikácia teda umožňuje vykonávať inventarizáciu majetku dvoma spôsobmi, a to podľa fyzického umiestnenia, alebo logického zaradenia. Jednotlivé úrovne umiestnenia, alebo parameter zaradenia potom definujú výber majetku, ktorý sa bude inventarizovať. Napríklad je možné inventarizovať majetok vybranej miestnosti, alebo vybranej zodpovednej osoby. Počas inventarizácie je potom možné zaznamenať zmeny umiestnenia a zaradenia majetku, ale aj zmeny ostatných údajov na karte majetku. Taktiež je zaznamenané či bol majetok inventarizovaný načítaním čiarového kódu, ručným zadaním kódu majetku alebo výberom zo zoznamu inventarizovaného majetku. Skúsenosti ukázali, že po zavedení systému, dokáže systém zrýchliť inventarizáciu 2-3 krát, pri podstatnom znížení chybovosti. Obsluha softvéru, aj prenosných terminálov je naviac veľmi ľahká a intuitívna, takže sa nekladú žiadne zvýšené nároky na kvalifikáciu obsluhy.
 

Prínosy zavedenia systému K-MAJETOK

  • ľahká a intuitívna obsluha software a prenosných terminálov
  • úplná prehľadnosť evidencie majetku
  • výrazné zrýchlenie inventarizácie
  • podstatné zníženie chýb spôsobených ľudským faktorom
  • rýchla návratnosť investícií do systému evidencie a inventarizácie majetku
  • výrazné zníženie nákladov na vykonávanie inventarizácie
 

Odporúčaný HW a spotrebný materiál k aplikácii K-MAJETOK

 
 
 
Ak vás naše moderné riešenie zaujalo, radi vám pomôžeme získať viac informácií.
Neváhajte nás kontaktovať pomocou formulára alebo telefonicky.